Suppressing strain propagation in ultrahigh-Ni cathodes during fast charging via epitaxial entropy-assisted coating

Published in Nature Energy, 2024

Use Google Scholar for full citation

Recommended citation: Chen Zhao, Chuanwei Wang, Xiang Liu, Inhui Hwang, Tianyi Li, Xinwei Zhou, Jiecheng Diao, Junjing Deng, Yan Qin, Zhenzhen Yang, Guanyi Wang, Wenqian Xu, Chengjun Sun, Longlong Wu, Wonsuk Cha, Ian Robinson, Ross Harder, Yi Jiang, Tekin Bicer, Jun-Tao Li, Wenquan Lu, Luxi Li, Yuzi Liu, Shi-Gang Sun, Gui-Liang Xu, Khalil Amine, "Suppressing strain propagation in ultrahigh-Ni cathodes during fast charging via epitaxial entropy-assisted coating." Nature Energy, 2024.