Advancing AI/ML at the Advanced Photon Source

Published in Synchrotron Radiation News, 2022

Use Google Scholar for full citation

Recommended citation: Chris Benmore, Tekin Bicer, Maria Chan, Zichao Di, Doga G{\"u}rsoy, Inhui Hwang, Nikita Kuklev, Dergan Lin, Zhengchun Liu, Ihar Lobach, Zhi Qiao, Luca Rebuffi, Hemant Sharma, Xianbo Shi, Chengjun Sun, Yudong Yao, Tao Zhou, Alec Sandy, Antonino Miceli, Yine Sun, Nicholas Schwarz, Mathew J, "Advancing AI/ML at the Advanced Photon Source." Synchrotron Radiation News, 2022.